Velkommen

Vi er en lokalafdeling under hovedforbundet DMF, og her hos os kan du finde informationer om vores virke som lokalafdeling.

Vores formål er at udbrede kendskabet til vores medlemmers musik, hvilket vi bl.a. gør igennem forskellige tiltag i årets løb.


DMF Svendborg tilbyder en intim koncert med det amerikanske folk, rock og blues-ikon Freebo. Det foregår i Kirkegaardens Studie i V. Skerninge på tirsdag den 18/9 kl. 19-21:30. Vi tilbyder 5 billetter ( uden ledsager men fri bar), til ALLE medlemmer - først til mølle princippet. Billetter bestilles hos Halvor 20703005 halvorap@gmail.com


Fredag d. 17.8 løb det store støttearrangement for Carlos Kitchen af stabelen.

Det blev en forrygende eftermiddag og aften med en fantastisk stemning af opbakning og sammenhold fra start til slut hos det talstærke publikum.

DMF Svendborg Afdelings bestyrelse besluttede spontant at yde støtte til projektet med kr. 500,-, og nu er afdelingen så blevet ejer af en folkeaktie i Carlos Kitchen!

Det har vi det godt med.


To forslag der blev vedtaget ved generalforsamlingen marts 2018
Hjælp til kontingentbetaling i op til 6 måneder

 

Medlemmer af DMF Svendborg Afd., der af personlige grunde får svært ved at klare kontingentindbetalingen i en kortere periode, kan ansøge afdelingens bestyrelse om støtte til denne i op til 6 måneder.

Dette gælder alle afdelingens typer kontingenter (X, U, G, A og F).

Ordningen dækker IKKE kontingent til A – kasse og egenbetaling til DMF - forsikring(er).

 

Følgende betingelser skal være opfyldte :


 
Man skal have været betalende medlem af DMF Svendborg Afd. i mindst 12 på hinanden følgende måneder op til ansøgningen.


Man må ikke stå i kontingentrestance til hverken lokalafdeling eller hovedforbund på ansøgningstidspunktet.

·         Man mĂĄ ikke samtidig have søgt og fĂĄet/ forventes at fĂĄ kontingentfritagelse i hovedforbundet.

·         Med ansøgningen skal følge en vægtig begrundelse for ønsket om hjælp.

·         Man kan kun ansøge hvert 3. ĂĄr efter at have søgt og modtaget støtte, og hvis medlemskabet er fortsat uden pauser.

·         Man kan ikke ansøge tidligere end 3 uger i forvejen.

·         Man kan ikke ansøge med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningen stiles til DMF Svendborg Afdelings formand og skal være denne i hænde senest 14 dage inden næste kontingentindbetaling.

Det er afdelingens bestyrelse, som alene afgør, om  og i hvilket omfang en ansøgning kan imødekommes. Bestyrelsen har tavshedspligt vedr. de indkomne ansøgninger.

Kan bestyrelsen ikke blive enige, træffes afgørelsen ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsens afgørelse kan IKKE ankes.

 

Ved inhabilitet blandt bestyrelsesmedlemmerne indkaldes suppleant(er) MED stemmeret.

Afdelingens generalforsamling fastsætter hvert år en pulje af egne midler til formålet, første gang ved GF 2018.

(I 2018 er puljen pĂĄ kr.8.000,- kr.)

 

Når puljen er opbrugt, kan der ikke imødekommes flere ansøgninger før efter næste generalforsamling. Dette meddeles medlemmerne på afdelingens hjemmeside og facebookprofil.

Bliver puljen ikke opbrugt mellem 2 generalforsamlinger, føres det overskydende beløb tilbage til afdelingens driftskonto.

Afdelingens kasserer fører særskilt regnskab med puljen og udarbejder løbende en fortegnelse over, hvem der modtager støtte hvornår.

 

Ordningen skal evalueres af bestyrelsen hvert 2. ĂĄr.

Resultatet af evalueringen forelægges for generalforsamlingen sammen med bestyrelsens anbefaling.


BEMÆRK:

·         Ordningen iværksættes som en 1 – ĂĄrig  forsøgsordning frem til GF i 2019.

·         GF 2019 tager stilling til, om ordningen skal gøres permanent / fortsætte en nærmere angivet ĂĄrrække / trækkes tilbage.

·         Der kan som tidligere nævnt IKKE søges om hjælp til betaling af A – kasse og DMFs forsikringer!

·         En evt. støtte indberettes til SKAT. 

·         Afdelingen overfører støtten direkte til Hovedforbundet i det tidsrum, den er bevilget.

 

(Besluttet pĂĄ DMF Svendborgs GF 2018)


Levende Musik Ungdomspris

I tilknytning til uddelingen af DMF Svendborg Afdelings ”Levende Musik Pris” uddeles fremover også en ungdomspris.

 

Udover at have ydet en særlig indsats indenfor Svendborgs musikliv og/eller DMF Svendborg Afd. må prismodtageren ikke være fyldt 35 år den dag, hvor prisen uddeles.

Desuden skal modtageren have været betalende medlem af afdelingen de seneste 12 måneder og må ikke være i kontingentrestance til DMF.

 

Med prisen følger udover en ”vandrepokal” et beløb på kr. 3.000, - til fortsatte studier, studierejser, instrumenter, gear mv.

Prisen forventes uddelt hvert 2. – 3. ĂĄr, første gang  i slutningen af 2020

 

(Vedtaget pĂĄ DMF Svendborgs GF 2018)


Vi holdt Generalforsaming Søndag d.4.marts 2018, kl.15  pĂĄ Hotel Troense

NYT, SIDST I 2017: 
Jens Holgersen, bassist i utallige sammenhænge - gennem mange ĂĄr, 
er blevet valgt som modtager af DMF-Svendborgs "Levende Musikpris 2018"
Jens kvitterer ved at spille en gratis koncert med et stort hold spændende musikere.
Sæt kryds 14. marts kl. 20.00 - det foregår på Arne B i Vestergade.
Der bliver live musik af Chr. Søgaard Trio, Ole Rolf, Mandipira, De gyldne drenge....


Center for Musikersundhed søger rytmiske musikere, der vil deltage i et anonymt forskningsprojekt om lydniveauer og høreskader hos rytmiske musikere. Se her.
Find indbydelsen her. Lægmandsbeskrivelse. Protocol her

Dansk Musiker Forbund vil fremover sende digitale kontingentopkrævninger via mail til de medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice. Kontingentopkrævningen for december måned kommer derfor ikke ud med almindelig postomdeling.
Se mere her i Musikeren E- nyt.

De nye dagpengeregler trĂĄdte i kraft 1. juli i ĂĄr, og særligt Ă©n regel har nu ramt de første medlemmer. Se her.


Gratis workshops i entreprenørskab i Esbjerg og Odense.
Syddansk Musikkonservatorium og DMF/artlab udbyder igen i skoleĂĄret 2017/18 workshops i entreprenørskab. Alle workshops afholdes bĂĄde pĂĄ konservatoriet i Odense og Esbjerg. Deltagelse er gratis for konservatoriets studerende og DMF-medlemmer, hvorfor vi skal opfordre jer til at gøre jeres medlemmer opmærksom herpĂĄ. Du kan læse mere om de fem workshops pĂĄ www.artlab.dk .

De kollektive midler 
Først og fremmest, sĂĄ har der været – og der vil fremover ogsĂĄ ske - en stor reduktion af de kollektive midler DMF modtager til viderefordeling (efter ansøgning). Forretningsudvalget har derfor drøftet nye retningslinjer for uddelingen af midlerne og hvordan reduktionen af midlerne bedst muligt kan imødekommes. Der kan sĂĄledes forventes en reduktion i de beløb, som bevilges.  

Feriehusene â€“ i Skiveren og Italien er nu slĂĄet op pĂĄ hjemmesiden (www.dmf.dk) for 2018. Ansøgningsfrist for Skiverens første halvĂĄr er 8/12 2017.


ELSBORGMARIBO – Udgiver dobbelt julealbum.

Der er Levende musikpris i 2018. Prismodtageren er fundet. Læs nærmere.
Den sidste prismodter er Lisa Freeman. Det skete ved en stor koncert i Borgerforeningens Guldsal  søndag d. 4 oktober kl. 14, hvor hun bl.a. dirigerede hendes store kor Exjazz. Desuden medvirkede musikere fra Kbh. i "Crossings". Og "Idahoes" -  et orkester fra Ida Holst skolen.


Se videoen her om de kendte og de gode fordele der er i DMF.

Den kan ogsĂĄ findes her pĂĄ Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=fmrSsFBMYrI