Velkommen > Om DMF Svendborg > Referat fra Generalforsamlinger > Strukturforslag
Kontakt

Navigation

Login

Strukturforslag

Strukturforslag til drøftelse på afdelingernes generalforsamlinger 2011

På kongressen i 2008 kom en opfordring til hovedbestyrelsen om at se på valgstrukturen. Hovedbestyrelsen har siden da beskæftiget sig med emnet på forskellige møder.

HB er nået frem til et forslag om uændret sammensætning af HB og en bestemmelse vedrørende sammensætningen af FU, som vi hermed orienterer jer i afdelingerne om. HBs forslag kan drøftes på generalforsamlingerne. Herefter vil det blive sat på programmet på tillidsmandsmødet i juni.

Resultatet af dette forløb vil munde ud i et forslag, der planlægges fremlagt på kongressen i 2012.

HBs arbejde med valgstruktur lagde først an til at fremlægge forslag på en ekstraordinær kongres i 2009. Bl.a. fremkaldt af Aarhusafdelingens meddelelse om, at de ikke kunne stemme for nogle af de fremlagte forslag, blev kongressen aflyst og HB udarbejdede i stedet en køreplan for en proces, løbende frem til den ordinære kongres i 2012.

HB påbegyndte her en bred drøftelse omkring DMFs målsætning, om demokratibegreber og forskellige valgmetoder, herunder urafstemning. I drøftelserne har bl.a. indgået erfaringer fra andre organisationer samt fra DMFs egen historie. De problematikker der har været oppe at vende er især: Storby overfor mindre byer, afdelingernes rolle og forbundets rolle og repræsentativitet.
Til inspiration for debatten inviterede HB på et møde arbejdsmarkedsforsker professor Jesper Due til at holde et oplæg. Han redegjorde bl.a. for, at forskningen ikke kan påvise at nogle valgmetoder er mere rigtige end andre, men han anbefalede at holde kongres oftere end hvert 4. år. Han bekræftede os i, at der er en stor styrke i, at DMF har så mange lokalafdelinger. De sikrer dannelsen af netværk og styrker hvervningen. Endelig var en anden udmelding fra Jesper Due, at det er vigtigt at ressourcerne er koncentreret i forbundet.

HB har siden sidste kongres sat fokus på arbejdet med at styrke de mindre afdelinger, sådan at det lokale netværk mv. fortsat tiltrækker og fastholder medlemmer.

På HB mødet i november samlede HB op på de hidtidige drøftelser.
Det har været drøftet om Jylland skal deles op i mandatområder og om hvert mandatområde selv skal vælge sine kandidater. HB mener ikke det er den vej, vi skal gå. Fokus skal være på at de bedste kandidater vælges, samtidig med at de geografiske hensyn vægtes i en vis grad.
Urafstemning har været på tale, men det er der heller ikke opbakning til. Det er problematisk, fordi mange skal stemme for at det kan blive repræsentativt og det kan være svært at engagere medlemmer i den proces.
Det har været drøftet om der skal være et større flertal ved vedtægtsændringer end tilfældet er nu, hvor der kun kræves simpel stemmeflerhed.
� FU sammensætning samt valg til FU har også været drøftet. K�benhavns afdelingen ønskede i sin tid et HB mandat mere, dvs. i alt fem. I stedet er HB blevet enige om, at foreslå kongressen i 2012, at afdelingen sikres to pladser i FU.�
� Endelig er man i HB enige om at foreslå, �at valg til FU ikke foregår inden kongresmiddagen, men i stedet på et HB møde senest 10 dage efter.

HB stiller s�ledes forslag om, at det indskrives i forbundets love, at K�benhavnsafdelingen har to pladser i FU. Der stilles også forslag om en pr�cisering af tidspunkt for valg til FU. Disse to forslag stilles hermed til debat i DMF frem til 1. juli 2011.�
HB er enige om, at ovenst�ende skal formuleres som lovforslag og fremsættes på næste kongres.

20.01.2011ďż˝
Anders Laursenďż˝

ďż˝ ďż˝
Login
Developed by: Lars Nydam Jensen and Jan Schoenemann
< TOP >